Regulamin promocji „Naczynie 7L PYREX za 39,90”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest DAJAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Połtawskiej 6, 75-072 Koszalin, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006818, NIP 669 22 96 668, REGON 003800675, wysokość kapitału zakładowego 8.742.000,00 PLN.

2. Akcja Promocyjna – jest zorganizowaną przez Organizatora promocją pod nazwą „Naczynie 7L PYREX za 39,90” na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Akcji Promocyjnej.

4. Akcja Promocyjna jest prowadzona przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Akcja promocyjna organizowana jest na witrynie sklepu internetowego DAJAR.pl (dalej „Sklep”)

6. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2009r. o grach hazardowych.

7. Czas trwania Akcji Promocyjnej w Sklepie: od 01.11.2018 do 31.03.2019 r.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji Promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

3. Każdy Uczestnik poprzez udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup w Sklepie naczynia żaroodpornego z pokrywką 7 l marki Pyrex, kod 40686 (dalej „Produkt/Produkty”).

2. Akcją Promocyjną są objęte wyłącznie Produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej w Sklepie.

3. Uczestnik, przy zakupie przynajmniej jednego Produktu, wpisaniu i zastosowaniu kodu rabatowego PYREX-NZ7L w koszyku, uzyskuje na ten Produkt cenę 39 zł 90 gr za 1 szt. Kwota rabatu zostanie odliczona od całkowitej wartości zamówienia.

4. Akcja Promocyjna nie łączy się z żadną inną promocją i obniżką ceny.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej [email protected]

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin promocji dostępny jest na https://DAJAR.pl.

2. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin , jak i Akcja Promocyjna podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.