Logowanie

Reklamacje

Kontakt ws. reklamacji: [email protected]

Jeżeli jakość zakupionego artykułu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.

Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego - w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.

Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) - w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 25. grudnia 2014 r.

Rękojmia za wady fizyczne - tryb i warunki składania reklamacji

1. Sklep jest obowiązany dostarczyć Rzeczy bez wad.

2. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

 • 2.1 Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej Rzecz z wadą pozostaje w stosunku do Rzeczy bez wad.
 • 2.2 Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym uprawnienie takie nie powstaje, jeżeli wada jest nieistotna.
  Sklep może uchylić się od skutków oświadczeń wskazanych powyżej, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, chyba że Rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep. W takiej sytuacji Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia wad, chyba że wybrany przez niego sposób jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sklep.
 • 2.3 Żądać wymiany Rzeczy na wolną od wady.
 • 2.4 Żądać usunięcia wad.

Sklep jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Jeżeli Klient zażądał wymiany Rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Oświadczenia z tytułu rękojmi należy przesłać na adres poczty elektronicznej [email protected] lub adres pocztowy DAJAR sp. z o. o. ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin.

5. W celu skorzystania z powyższych uprawnień z tytułu rękojmi Klient winien na koszt Sklepu dostarczyć Rzecz wadliwą na adres: DAJAR Sp. z o.o., ul. Różana 9, 75-220 Koszalin. Przed wysyłką reklamowanych Rzeczy, prosimy o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółów. UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Jeżeli ze względu na rodzaj Rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Rzecz Sklepowi w miejscu, w którym Rzecz się znajduje.

6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Rzeczy Klientowi.

7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany Rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym tez terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny.

8. Odpowiedzialność Sklepu nie obejmuje w szczególności:

 • 8.1. wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości Rzeczy nabytych  przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,
 • 8.2. uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem Rzeczy,
 • 8.3. uszkodzeń Rzeczy powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, łącznie z ingerencją nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep bądź producenta serwisu,
 • 8.4. uszkodzeń powstałych w Rzeczach, z których zostały usunięte lub uszkodzone numery seryjne lub inne oznaczenia umożliwiające ich identyfikację,
 • 8.5. różnic w wyglądzie Rzeczy zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.

9. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądź części składowych Rzeczy, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.

10. Do skorzystania z rękojmi Klient winien przedłożyć dowód zakupu.

Najlepiej przesyłkę otworzyć w obecności kuriera i sprawdzić zgodność zamówienia oraz upewnić się, czy żaden z zamówionych produktów nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności zrób to, gdy przesyłka ma uszkodzoną taśmę firmową, lub oklejona jest taśmą firmy kurierskiej, co może wskazywać na ingerencję w zawartość przesyłki innych osób.
W przypadku gdy:
- jeden, lub więcej artykułów jest uszkodzonych,
- stwierdziłeś brak któregoś z zamawianych produktów,
możesz sporządzić "Protokół szkody", który ułatwi i przyspieszy Tobie dalsze działanie. W protokole umieszcza się listę uszkodzonych produktów, np.: 1 x patelnia 20 cm (kod produktu 1234), 2 x talerz głęboki (kod produktu 12345) itd.
Oryginał protokołu pozostaje dla Ciebie, a kopia trafia do kuriera.
Czytelny skan lub zdjęcie oryginału protokołu prześlij do nas, wraz ze zdjęciami uszkodzeń, pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: DAJAR Sp. z o.o., ul. Różana 9, 75-220 Koszalin. Po otrzymaniu protokołu niezwłocznie wyślemy na nasz koszt te elementy, które zostały uszkodzone.
Każda przesyłka wysyłana z naszego magazynu jest sprawdzana i pakowana przez dwie osoby wzajemnie się kontrolujące, sprawdzamy czy towar nie jest uszkodzony i czy nie posiada wad fabrycznych. Dopiero po takiej kontroli produkty są pakowane. Wykorzystujemy do tego profesjonalne urządzenia oraz, zależnie od zakupionych artykułów, wypełniacze papierowe i/lub foliowe.
Podczas pakowania karton / opakowanie oklejamy firmową taśmą z logo naszej firmy. Przesyłki z kruchymi przedmiotami i inne tego wymagające oznaczamy napisem „Uwaga szkło”, który znajduje się na taśmie firmowej. Na przesyłkach znajdują się też dodatkowe naklejki z symbolem oznaczającymi zawartość wymagającą ostrożności przy transporcie.
W przypadku kiedy jeden z produktów ma znamiona wady fabrycznej, prześlij nam informację oraz załącz zdjęcia ją obrazujące na adres [email protected].
Zadziałamy najszybciej jak to możliwe, by dać Tobie poczucie bezpieczeństwa i dbałości z naszej strony o Twoje zadowolenie.