Logowanie

Regulamin kart prezentowych DAJAR

I. DEFINICJE

1. Wydawca - DAJAR Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Połtawskiej 6, 75-072 Koszalin, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie - pod numerem KRS 0000006818, z kapitałem zakładowym 8.742.000,00 zł, NIP: 669-22-96-668, REGON 003800675;

2. Sklep - prowadzony przez Wydawcę sklep internetowy działający pod adresem DAJAR.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

3. Karta Prezentowa DAJAR – karta o wartości równej nominałowi wyrażonemu na karcie, stanowiąca odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca Klienta do jej realizacji w Sklepie;

4. Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową DAJAR w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej DAJAR, korzystający z Karty Prezentowej DAJAR;

II. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Prezentowej DAJAR.

2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Prezentowej DAJAR, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Prezentowej DAJAR w formie papierowej bądź elektronicznej i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Wydawcy.

3. Przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej DAJAR może być dokonane:

  • 3.1. pocztą elektroniczną kierowaną na adres elektroniczny podany przez Nabywcę;
  • 3.2. listem poleconym kierowanym na adres Nabywcy;
  • 3.3. osobiście poprzez pracowników Wydawcy zatrudnionych w siedzibie Wydawcy.

4. Karta Prezentowa DAJAR nie może zostać otrzymana w zamian za środki znajdujące się na innej Karcie Prezentowej DAJAR. Otrzymanie Karty Prezentowej DAJAR nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Karty Prezentowej DAJAR.

5. Karta Prezentowa DAJAR nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

6. Karta Prezentowa DAJAR może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu produktów lub usług za pomocą Karty Prezentowej DAJAR za pośrednictwem Sklepu.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Prezentową DAJAR, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej DAJAR z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.

8. Karta Prezentowa DAJAR jest ważna i aktywna do upływu daty ważności podanej na Karcie Prezentowej.

9. Wydanie Karty Prezentowej DAJAR Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Prezentowej DAJAR, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie lub w terminie 14 dni notę nie stanowiącą paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

III. ZASADY KORZYSTANIA

1. Realizacja Karty Prezentowej DAJAR następuje poprzez wpisanie umieszczonego na niej unikalnego kodu w polu „kod rabatowy” i zatwierdzenie przyciskiem „użyj” podczas realizowania zakupu w Sklepie Wydawcy.

2. Przy realizacji Karty Prezentowej DAJAR Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż wartość nominalna Karty Prezentowej DAJAR.

3. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Prezentowej DAJAR będzie wyższa niż wartość nominalna Karty Prezentowej DAJAR, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą bądź inną formą płatności dostępną w Sklepie.

4. Do jednego, unikalnego zakupu może być wykorzystana wyłącznie jedna Karta Prezentowa DAJAR. Użytkownik nie ma możliwość łączenia wielu Kart Prezentowych DAJAR, sumowania ich wartości i wykorzystywania jakiegokolwiek innego kodu mogącego mieć zastosowanie przy zakupie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabycie Karty Prezentowej DAJAR przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Karty Prezentowej DAJAR przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Karta Prezentowa DAJAR w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa DAJAR jest formą bonu towarowego.

3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej DAJAR.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu na stronie internetowej DAJAR.pl, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.