Informacje dot. opakowań

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ ORAZ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW

1. Znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

* dot. sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz baterii/akumulatorów

2.  Informacje  dotyczące  właściwego  postępowania  z  odpadami opakowaniowymi

W  celu  ułatwienia  specyficznego  przetwarzania,  wszystkie  odpady  opakowaniowe
należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na poszczególne ich frakcje:

- ODPADY OPAKOWANIOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PLASTIK)
- ODPADY OPAKOWANIOWE Z METALI (ALUMINIUM/STAL)
- ODPADY OPAKOWANIOWE Z PAPIERU I TEKTURY
- ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA
- ODPADY  OPAKOWANIOWE  WIELOMATERIAŁOWE  (NP.  KARTONIKI  PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI)

Opakowania  powinny  być  puste  i  jeżeli  jest  to  możliwe,  w  celu  zmniejszenia  ich objętości zgniecione. Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na frakcje (zgodnie  z  uchwalonym  regulaminem  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie gminy)  w  zlokalizowanym  najbliżej,  utworzonym  przez  gminę  punkcie  zbierania (pojemniki  do  selektywnej  zbiórki)  lub  w  punktach  PSZOK  (punkty  selektywnego zbierania  odpadów  komunalnych).  Informacje  o  lokalizacji  PSZOK  oraz  godzinach przyjmowania odpadów znajdują się na stronie internetowej urzędu gminy. 

3. Informacje dotyczące dostępnych systemów zwrotu, zbierania, odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych

Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest:

- w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m 2, które  są  ustawowo  zobowiązane  do  selektywnego  zbierania  odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej  tej  jednostki,  według  rodzajów  opakowań,  z  których  powstały odpady.
- w  zorganizowanych  na  terenie  gminy  punktach  selektywnej  zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) lub w punktach PSZOK (punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych).  Informacje dot. lokalizacji punktów PSZOK oraz  godzin  ich  otwarcia  urząd  gminy  obowiązany  jest  umieścić  na  swojej stronie internetowej.

Podstawa prawna:
Art. 42 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r.(Dz.U. 2013 poz. 888).