Regulamin promocji „50 złotych w prezencie do poduszek Megara Lux"

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest DAJAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Połtawskiej 6, 75-072 Koszalin, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006818, NIP 669 22 96 668, REGON 003800675, wysokość kapitału zakładowego 8.742.000,00 PLN.

2. Akcja Promocyjna – jest zorganizowaną przez Organizatora promocją pod nazwą „50 złotych w prezencie do poduszek Megara Lux” na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Akcji Promocyjnej.

4. Akcja Promocyjna jest prowadzona przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Akcja promocyjna organizowana jest na witrynie sklepu internetowego DAJAR.pl (dalej „Sklep”)

6. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2009r. o grach hazardowych.

7. Czas trwania Akcji Promocyjnej w Sklepie: od 5 lipca 2019 r. do 21 lipca 2019 r. (dalej „Czas trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji Promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

3. Każdy Uczestnik poprzez udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup w sklepie DAJAR.pl poduszek na drewniane palety z kolekcji Megara Lux marki PATIO (dalej „Produkt/Produkty”).

2. Akcją Promocyjną są objęte wyłącznie Produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej w Sklepie.

3. Uczestnik, przy zakupie, po wpisaniu i zastosowaniu kodu rabatowego MEGA50 w koszyku, uzyskuje jedną Kartę Prezentową o wartości 50 złotych za każdy zakupiony Produkt do wykorzystania na kolejne zakupy w sklepie DAJAR.pl. Karta(y) prezentowa(e) zostanie(ą) przesłana(e) po upływie 14 dni od odbioru przesyłki, nie później niż 21 dni od odbioru przesyłki, na podany przy zakupie Produktu adres e-mail. Wykorzystanie Karty Prezentowej musi nastąpić najpóźniej do 1 września 2019 r. Po tym terminie utraci ona swoją ważność. Przy jednym zakupie można wykorzystać jedną kartę prezentową (wartość kart prezentowych nie sumuje się i nie można ich łączyć).

4. Akcja Promocyjna nie łączy się z żadną inną nie wymienioną wyżej promocją, obniżką ceny oraz zakupu realizowanego przy użyciu jakiegokolwiek innego kodu (w tym karty prezentowej, bonu wartościowego, kodu rabatowego) mogącego mieć zastosowanie przy zakupie.

5. Uczestnik traci prawo do otrzymania Karty Prezentowej jeżeli Uczestnik zwróci Produkt objęty Akcją Promocyjną (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator zapewnia, że Akcja Promocyjna nie narusza żadnych praw przysługujących Uczestnikom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia umowy sprzedaży).

6. Uczestnik nie może domagać się Karty Prezentowej, jeżeli uprzednio nie została ona odebrana z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

7. Karta Prezentowa DAJAR nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

8. Realizacja Karty Prezentowej DAJAR następuje poprzez wpisanie umieszczonego na niej unikalnego kodu w polu „kod rabatowy” i zatwierdzenie przyciskiem „zastosuj” podczas realizowania zakupu w Sklepie Wydawcy.

9. Przy realizacji Karty Prezentowej DAJAR Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż wartość nominalna Karty Prezentowej DAJAR.

10. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Prezentowej DAJAR będzie wyższa niż wartość nominalna Karty Prezentowej DAJAR, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą bądź inną formą płatności dostępną w Sklepie.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej [email protected]

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin promocji dostępny jest na https://DAJAR.pl.

2. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin , jak i Akcja Promocyjna podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.