Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex "

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Organizatorem konkursu jest Dajar Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-072, ul. Połtawska 6, NIP 669-22-96-668, Regon 003800675, KRS 0000006818, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest prowadzony pod nazwą: „Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex”.
3. Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest Organizator.
4. Konkurs organizowany jest w celu promocji produktów Dajar Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-072, ul. Połtawska 6.
5. Informacja o konkursie wraz z niniejszym regulaminem jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.dajar.pl oraz www.carrefour.pl.
6. Kontakt w sprawie konkursu: konkurs@dajar.pl
7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.
8. Konkurs trwa od 23.09.2015 r. do 12.10.2015r.
9. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy (osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie usług cywilnoprawnych) Organizatora Dajar Sp. z o.o. oraz sieci sklepów Carrefour jak również członkowie najbliższych rodzin w/w pracowników i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
12. Sprzedaż produktów objętych Konkursem dotyczy całego portfolio marek Luminarc i Pyrex dostępnego w ofercie Organizatora (Dajar Sp. z o.o.) dostępnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sieci sklepów Carrefour wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, w okresie od dnia 23.09.2015r. do dnia 12.10.2015r. Wszystkie takie produkty zwane są łącznie dalej „Produktami”.
13. W Konkursie biorą udział wyłącznie Produkty zakupione w sieci sklepów Carrefour wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulamin, w terminie od dnia 23.09.2015r. do dnia 12.10.2015r. Zakup produktów objętych Konkursem przed lub po ww. terminie oraz w innych punktach sprzedaży niż sklepy sieci Carrefour wymienione w Załączniku 1, nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
Warunki uczestnictwa i zasady prowadzenia konkursu
§ 2
1. Uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy od dnia 23.09.2015r. do dnia 12.10.2015r. zakupić co najmniej jeden produkt, o którym mowa w § 1 ust. 12 i 13,
a) Wykonać zadanie konkursowe (dalej „Praca Konkursowa”) polegające na dokończeniu zdania: „Kuchnia francuska kojarzy mi się z …” przy czym Praca Konkursowa musi spełnić warunki opisane w pkt. 5 poniżej.
b) Wpisać zdanie zawierające Pracę Konkursową jako komentarz posta informującego o konkursie na www.facebook.com/PYREX.Polska lub https://www.facebook.com/luminarcpolska.
c) Zachować dowód zakupu z sieci Carrefour co najmniej jednego produktu określonego w § 1 ust. 12 i 13 w formie paragonu fiskalnego lub faktury VAT, przy czym data na dowodzie zakupu musi być wcześniejsza bądź z dnia, kiedy została przesłana Praca Konkursowa.
3. Przez cały czas trwania konkursu, a także po jego zakończeniu do dnia 30.11.2015 Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT lub ich kserokopię) dokumentujący dokonanie zakupu produktu, o którym mowa w § 1 ust. 12, 13 z czytelnym wydrukiem daty oraz godziny oraz pozycji na dowodzie zakupu odpowiadającej zakupionemu Produktowi.
4. Każdy uczestnik może wysłać w ramach Konkursu dowolną ilość Zgłoszeń, pod warunkiem, że każde kolejne Zgłoszenie poprzedzone będzie zakupem co najmniej jednego produktu Luminarc lub Pyrex w sieci sklepów Carrefour wymienionych w Załączniku 1, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i udokumentowane jednym dowodem zakupu, spełniającym warunki określone w niniejszym Regulaminie w myśl zasady, że jeden dowód zakupu uprawnia do przesłania jednego Zgłoszenia w Konkursie. Organizator zastrzega, że Uczestnik nie może wysłać tej samej Pracy Konkursowej (tj. odpowiedzi o tej samej treści) więcej niż jeden raz.
5. Praca konkursowa powinna spełnić następujące warunki:
a) Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi
b) Nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
Założenia konkursu
§ 3
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Komisja konkursowa
§ 4
1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).
2. Konkurs polegał będzie na wyborze najciekawszych Prac Konkursowych przez Komisję. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Komisja oceniać będzie Prace Konkursowe biorąc pod uwagę przede wszystkim oryginalność i kreatywność nadesłanych odpowiedzi, a także zgodność z obowiązującymi zasadami poprawności językowej oraz związek z tematyką zdania konkursowego.
Nagrody w konkursie
§ 5
1. Nagrodami przeznaczonymi dla uczestników Konkursu jest:
a) jedna nagroda I stopnia: voucher dla 2 osób na wycieczkę weekendową do Paryża o wartości 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych). Voucher może zostać zrealizowany przez Laureata w dowolnym terminie do 30.09.2016 roku.
Voucher można realizować w biurze Blue Sky Travel w Poznaniu lub w dwóch biurach w Warszawie.
- Centrum Handlowe Arkadia, ul. Jana Pawła II 82, 01-501 Warszawa, Tel. +48 22 330 60 30-49, fax +48 22 331 52 40, email: arkadia@bluesky.pl
- Sadyba Best Mall, ul. Powsińska 31, 02-903 Warszawa Tel. +48 22 310 30 30-34, fax +48 22 310 30 35, email: sadyba@bluesky.pl
- Ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań Tel. +48 61 841 09 00, fax +48 61 842 03 43, email: office@bluesky.pl
W przypadku, gdy Klient nie ma możliwości przybycia do biura, może dokonać wyboru oferty telefonicznie, przy czym wymagane jest wysłanie pisemnego potwierdzenia dokonanego wyboru pocztą elektroniczną lub faksem. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, a różnica pomiędzy wartością produktu a wartością vouchera nie jest wydawana. Jeżeli wartość wybranej oferty przekracza wartość vouchera różnicę należy dopłacić.
Do wartości nagrody I stopnia, o której mowa powyżej, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody I stopnia. Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązku płatnika przez Organizatora.
b) dziesięć nagród rzeczowych II stopnia: Komplet 6 kieliszków do szampana 170ml Authentic Noir marki Luminarc o wartości 99,00 zł każdy (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
c) dziesięć nagród rzeczowych III stopnia: Naczynie żaroodporne z pokrywą 7l marki Pyrex o wartości 99,00 zł każde (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
Przyznawanie nagród
§ 6
1. W terminie do 10 dni po zakończeniu konkursu Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Komisję.
2. Komisja Konkursowa spośród wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych wyłoni 1 laureata nagrody I stopnia, 10 laureatów nagród II stopnia oraz 10 laureatów nagród III stopnia.
3. Laureaci o wygranej zostaną powiadomieni wiadomością prywatną wysłaną za pośrednictwem Facebooka w terminie 5 dni od dnia opublikowania wyników. W wiadomości zawarta będzie także informacja o sposobie przekazania nagrody.
4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagród, ani prawo do zamiany przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
6. Każdy laureat nagrody I stopnia powinien wysłać drogą elektroniczną na adres email konkurs@dajar.pl lub listem poleconym z dopiskiem „Konkurs dla sieci Carrefour” na adres Dajar Sp. o.o., Biuro Handlowe, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki następujące dane:
a) Imię i nazwisko
b) Numer telefonu
c) Adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)
d) Kopię dowodu zakupu produktu
e) Nr PESEL
f) Nr NIP
g) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Administratora danych osobowych Dajar Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-072, ul. Połtawska 6, w celach związanych z otrzymaniem nagrody w konkursie „Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex” oraz w celach związanych ze sprawozdawczością finansową związaną z otrzymaniem nagrody w konkursie. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do dostępu do danych, poprawiania ich lub żądania ich usunięcia.”
7. Każdy laureat nagrody II i III stopnia powinien wysłać swoje dane, o których mowa w §6 pkt.6 regulaminu drogą elektroniczną na adres konkurs@dajar.pl lub listem poleconym na adres Dajar Sp. o.o., Biuro Handlowe, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem „Konkurs dla sieci Carrefour”.
8. Organizator przed wydaniem nagrody może zażądać od laureata przesłania na adres Organizatora oryginałów dowodów zakupu Produktów w liczbie odpowiadającej liczbie dokonanych Zgłoszeń.
9. Dowód zakupu Produktów (oryginał lub kopia) pod rygorem uznania, że nie stanowi dowodu zakupu Produktów objętych Konkursem, nie może:
a) Nosić znamion przeróbek, podskrobań, innych ingerencji w jego treść
b) Być zniszczony, w szczególności nie może być naruszona jego integralność
c) Być nieczytelny w całości lub w części
d) Być wystawiony w innym czasie niż okres trwania Konkursu
e) Być wystawiony poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
10. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora na adres zamieszkania wskazany przez laureata odpowiednio w liście lub wiadomości e-mail zgodnym z §6 pkt.6 Regulaminu albo wiadomości e-mail lub liście zgodnym z §6 pkt.7. Wysyłka nagród nastąpi nie później niż do 5 dni od dnia zebrania pełnych danych od laureatów. W przypadku niepodjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od pozostawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
11. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę.
12. Nagrody, które nie zostaną wydane w Konkursie, pozostają do dyspozycji Organizatora.
13. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej lub żadnej liczby zwycięzców w przypadku, gdy zgłoszone Prace Konkursowe zdaniem Komisji Konkursowej nie będą spełniać kryteriów określonych §2 niniejszego Regulaminu.
Prawa autorskie
§ 7
1. Wykonana Praca Konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych innych osób.
2. Do Pracy Konkursowej wysłanej przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie publikowana.
Postępowanie reklamacyjne
§ 8
1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 30.11.2015 w formie pisemnej na adres: Dajar Sp. o.o., Biuro Handlowe, ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem „Reklamacja - Konkurs dla sieci Carrefour” lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: konkurs@dajar.pl
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu jak również uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.
5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika.
Postanowienia końcowe
§ 9
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Dajar Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-072, ul. Połtawska 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Osobom, których dotyczą dane, przysługuje prawo do dostępu do danych, możliwość ich poprawiania lub żądanie usunięcia danych.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
Załącznik 1
Carrefour Białystok, 15-660 Wrocławska 20
Carrefour Bydgoszcz, 85-739 Fordońska 141
Carrefour Bydgoszcz, 85-140 Jana Pawła II 115
Carrefour Bytom, 41-923 Jana Nowaka Jeziorańskiego 25
Carrrefour Chorzów, 41-500 Parkowa 20
Carrefour Elbląg, 82-300 Dąbka 152
Carrefour Gdańsk, 80-172 Schuberta 102 A
Carrefour Gdańsk, 80-174 Przywidzka 6
Carrefour Gliwice, 44-102 Nowaka-Jeziorańskiego 1
Carrefour Gliwice, 44-100 Lipowa 1
Carrefour Głogów, 67-205 Ks. Józefa Poniatowskiego 12
Carrefour Grudziądz, 86-300 Konarskiego 45
Carrefour Jastrzębie Zdrój, 44-335 Podhalańska 26
Carrefour Kalisz, 62-800 Poznańska 105-131
Carrefour Katowice, 40-315 Roździeńskiego 200
Carrefour Kędzierzyn-Koźle, 47-220 Kozielska 20
Carrefour Konin, 62-510 Paderewskiego 8
Carrefour Kraków, 30-418 Zakopiańska 62
Carrefour Kraków, 31-870 M.Medweckiego 2
Carrefour Kraków, 30-612 Witosa 7
Carrefour Kutno, 99-300 Oporowska 6A
Carrefour Legnica, 59-220 Piłsudskiego 84
Carrefour Lublin, 20-315 Witosa 6
Carrefour Łódź, 93-342 Kolumny 6/36
Carrefour Łódź, 91-211 Szparagowa 7
Carrefour Łódź, 93-120 Przybyszewskiego 176/178
Carrefour Mińsk Mazowiecki, 05-300 Warszawska 61
Carrefour Olkusz, 32-300 Rabsztyńska 2
Carrefour Olsztyn, 10-685 Krasickiego 1 b
Carrefour Opole, 45-406 Dębowa 1
Carrefour Poznań, 61-696 Solidarności 47
Carrefour Rybnik, 44-200 Gliwicka 45
Carrefour Sosnowiec, 41-200 Staszica 8B
Carrefour Szczecin, 70-342 Bohaterów Warszawy 42
Carrefour Szczecin, 70-807 Wiosenna 32
Carrefour Toruń, 87-100 Olsztyńska 8
Carrefour Warszawa, 02-326 Jerozolimskie 148
Carrefour Warszawa, 01-466 Powstańców Śląskich 126
Carrefour Warszawa, 00-175 Jana Pawła II 82
Carrefour Warszawa, 03-287 Głębocka 15
Carrefour Warszawa, 03-734 Targowa 72
Carrefour Wrocław, 50-984 Gen. Hallera 52
Carrefour Zamość, 22-400 Lwowska 56
Carrefour Zgorzelec, 59-900 Jeleniogórska 42
Carrefour Zielona Góra, 65-096 Dąbrówki 5